Gewijzigd vastgesteld exploitatieplan ‘Het Opbroek fase 1’, Rijssen-Holten

DeRijssengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld exploitatieplan ‘Het Opbroek fase 1’, Rijssen-Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Dit exploitatieplan wordt, net als het bestemmingsplan, globaal begrensd door de Opbroekweg, Wethouder H.H. Korteboslaan, Oosterhofweg en de Cattelaar. Dit plan regelt voor bestemmingsplan “Het Opbroek fase 1, Rijssen” het kostenverhaal, geeft een omschrijving van werken en werkzaamheden en stelt eisen en regels aan uitvoering van deze werken en werkzaamheden. Daarnaast bevat het exploitatieplan regels voor aangewezen woningbouwcategorieën en worden er regels gesteld aan de fasering van werken, bouwplannen en de koppeling hiertussen. De wijzigingen betreffen onder andere aanvullingen/wijzigingen van de regels en wijzigingen van de kaarten behorende bij het exploitatieplan. Een compleet overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende Zienswijzennota. Het exploitatieplan kunt u inzien op onze website onder Actueel / Bekendmakingen. U kunt het exploitatieplan vanaf woensdag 27 maart 2013 t/m woensdag 8 mei 2013 inzien bij het loket van de afdeling Wonen en Ondernemen of digitaal via onze website onder Actueel / Bekendmakingen. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpexploitatieplan aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken, kan vanaf de donderdag na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als het exploitatieplan gewijzigd is vastgesteld, kunnen belanghebbenden ook beroep instellen tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpexploitatieplan. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep leest u in de folder Bezwaar en beroep, die u kunt downloaden op onze website. De folder is ook verkrijgbaar bij het loket Wonen en Ondernemen.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deRijssengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Rijssen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRijssengids.nl
Redactie deRijssengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen rijssen
  2. stcrt-2013-8301

Gerelateerde berichten