Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kern Holten 2010’, Rijssen-Holten

DeRijssengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kern Holten 2010’, Rijssen-Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Kerkstraat, Larenseweg, Gaardenstraat, de Dorpsstraat, Stationsstraat, Kerkhofsweg, een deel van de Oranjestraat en de stationsomgeving. Dit plan heeft als doel om het centrum van Holten te voorzien van een actueel bestemmingsplan. De huidige nog geldende bestemmingsplannen zijn verouderd en komen in veel gevallen niet meer overeen met de huidige situatie. Het plan is op de volgende punten gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp: Met beperking tot de regels zijn onder andere gewijzigd; verhoging bouwhoogte bedrijfsgebouwen tot 11 meter; horeca categorie 1 binnen Centrum - 2 bestemming; afwijking voor bruto vloeroppervlak horeca tot 10%; wijziging aantal vierkante meter supermarkt; afstemming met recent vastgestelde bestemmingsplannen. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen in de verbeelding aangebracht, zoals aanpassing bouwvlakken, aanpassing bestemming, opnemen en vervallen van enkele functieaanduidingen en afstemming met enkele recent vastgestelde bestemmingsplannen. Een compleet overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende Zienswijzennota. Het nieuwe bestemmingsplan geeft in veel gevallen vooral de bestaande situatie weer. Nieuw voor Holten is echter de opname van een kernwinkelgebied. Dit gebied strekt zich voornamelijk uit over de Smidsbelt en de Kalfstermansweide en is gericht op voldoende ruimte voor ontplooiing van de detailhandel. Daar staat tegenover dat de mogelijkheden voor detailhandel buiten het centrum worden beperkt. Het gaat dan vooral om de Oranjestraat vanaf de Rabobank en de Dorpsstraat vanaf de kruising met de Larenseweg. Ook de vorm van het bestemmingsplan is veranderd en gemoderniseerd. De planregels zijn geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat binnen dezelfde bestemming dezelfde regels gelden. Dit betekent dat elk perceel een nieuwe zet bouwregels krijgt die kan afwijken van de huidige verouderde bouwregels. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHC2010000-0401 en op onze website onder Actueel / Bekendmakingen/Bestemmingsplan. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPHC2010000-/NL.IMRO.1742.BPHC2010000-0401/ U kunt het bestemmingsplan vanaf woensdag 24 april 2013 t/m woensdag 5 juni 2013 inzien bij het loket van de afdeling Wonen en Ondernemen of digitaal via onze website onder Actueel / Bekendmakingen. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken, kan vanaf de donderdag na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, kunnen belanghebbenden ook beroep instellen tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep leest u in de folder Bezwaar en beroep, die u kunt downloaden op onze website. De folder is ook verkrijgbaar bij het loket Wonen en Ondernemen.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deRijssengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Rijssen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRijssengids.nl
Redactie deRijssengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen rijssen
  2. stcrt-2013-10632

Gerelateerde berichten